Ograniczenia w wędkarstwie

Niewiele istnieje miejsc na świecie, w których wędkowanie nie ma żadnych ograniczeń. Wiele krajów ogranicza jednak uprawnienia wędkarzy do uprawiania tego sportu. Zwłaszcza ze względu na fakt, iż nasze społeczeństwo odcisnęło spore piętno na naszym środowisku naturalnym. Istnieje, zatem wiele ograniczeń, które z jednej strony mają na celu ograniczenie negatywnych skutków ingerencji człowieka w środowisko, a także ochronę ryb i samych miłośników wędkarstwa. Oprócz odgórnych regulacji państwowych, większość stowarzyszeń miłośników wędkowania posiada własne regulacje i kodeksy. Wszystko to ma na celu jak najefektywniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami rybackimi.

ograniczenia-w-wedkarstwie

W Polsce połów amatorski jest regulowany przez dwie ustawy, pierwsza z nich to ustawa w wodach śródlądowych o rybactwie śródlądowym, druga w wodach morskich to ustawa o rybołówstwie morskim. Oba te akty wraz z rozporządzeniami, są podstawą dla wszystkich przepisów, które dotyczą wędkarstwa. Prawo do połowu w polskich wodach posiadają wszyscy posiadacze karty wędkarskiej. Dokument jest wydawany dożywotnio, osobom dorosłym i młodzieży od lat 14 w starostwie powiatowym (odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania kandydata).

Karta wędkarska jest oczywiście równoznaczna z posiadaniem odpowiedniej wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb, stanowi wobec tego podstawę do ubiegania się o wydanie licencji za połów ryb we wszystkich wodach należących do Skarbu państwa. Takiego typu licencją w przypadku łowiska użytkowanych prze Okręgi jest posiadanie legitymacji członkowskiej z aktualnie uiszczonymi w danym roku składkami członkowskimi i okręgowymi. Prawie wszystkie wody podporządkowane i użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego jak również wiele innych okręgów są również wodami należącymi do Skarbu Państwa.

Okręg Mazowiecki użytkuje te łowiska na podstawie pozwolenia wodno prawnego. Tak, więc wędkarze mazowieckiego i wielu innych okręgów są praktycznie zobligowani do zdobycia karty wędkarskiej, przy wsparciu organizacji, która ma za zadnie wspomóc nowowstępujących w jej zdobyciu. By móc go otrzymać wędkarz musi zdać egzamin z obowiązujących przepisów dotyczących wędkowania. Prawo do egzaminowania by otrzymać kartę wędkarską posiada Polski Związek Wędkarski, jest to największa w Polsce organizacja zrzeszająca miłośników wędkarstwa. Wydawaniem karty zajmuje się wydział ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

Obowiązek posiadania karty wędkarskiej, nie dotyczy osób, które nie ukończyły 14 lat, mogą one jednak łowić wyłącznie pod opieką osoby, która taką kartę posiada. Z tego obowiązku zwolnieni są również cudzoziemcy, czasowo przebywający w Polsce, a którzy wykupili licencję, a także amatorzy łowiący w prywatnych wodach, o ile uzyskały pozwolenie od tej osoby. Za wędkowanie amatorskie uważa się połów ryb wędką lub kuszą, przy czym pozwala się, w miejscu i czasie danego połowu ryb wędką, pozyskiwanie na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej. Ryby, mające stanowić przynętę w takim połowie powinny pochodzić z tego samego akwenu, w którym łowimy. Uprawniona do rybactwa na własnych łowiskach osoba, może pobierać dowolnie ustaloną przez siebie opłatę. Aby uzyskać kartę wędkarką należy posiadać wiedzę z wspomnianych wcześniej ustaw, a także zdać egzamin dotyczący ochrony i połowu ryb.

Z obowiązku zdawana takiego egzaminu zwolnione są osoby, posiadające wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Egzamin odbywa się wyłącznie przed komisją egzaminacyjną odpowiedniego, co do stałego miejsca zamieszkania powiatu. Członkiem komisji mogą zostać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w połowie ryb i ich ochrony, a także nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, lub umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowy, przepisom o rybołówstwie, łowiectwie, ochronie przyrody lub ochronie zwierząt. Komisja może również pobierać opłatę za przeprowadzony egzamin, odzwierciedlającą koszty przeprowadzenia takiego egzaminu. Zdający jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, a także wnieść składkę w kwocie 25 złotych. Ze składki zwolnione są osoby w wieku od 14 do 15 roku życia. Pozytywny wynik zostaje potwierdzony uzyskaniem pisemnego Zaświadczenia Egzaminacyjnego.

Następnie należy udać się do odpowiedniego starostwa powiatowego w celu wystąpienia o wydanie karty wędkarskiej. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek, złożyć uzyskane zaświadczenie, dostarczyć fotografię, znaczki skarbowe na sumę 5, 5 zł, a także uiścić opłatę urzędową w wysokości 10 zł. Posiadanie karty wędkarskiej nie jest jednak równoznaczne z brakiem ograniczeń. Nie oznacza to również, iż możemy łowić w każdej wodzie, na którą natrafimy. Dokument ten pozwala jedynie na połów amatorski i zaświadcza o posiadaniu należytej wiedzy i umiejętności rybackich. Warto również pamiętać, że samo posiadanie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do połowu. Niezbędne jest, bowiem wniesienie corocznej opłaty za wędkowanie, według obowiązującej w danym roku stawki.

 

Źródło zdjęcia: flickr.com

Odpowiedz na ten artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Kontakt

Masz pytania? Wątpliwości? Propozycje współpracy? Napisz do nas - odpowiemy.

Sending

© Podbierak.pl, Serwis Wędkarsko Turystyczny od 2004 roku.

Przejdź do paska narzędzi