Regulamin PZW

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Artykuł ten zawiera całościowy regulamin amatorskiego połowu ryb.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

1. WSTĘP
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór
przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w uŜytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w
Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach
specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą moŜe uprawiać osoba posiadająca
kartę łowiectwa podwodnego.
2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach uŜytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych
składek.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym Ŝe
młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. MłodzieŜ niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą
spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania
opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna,
mają prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieŜy nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. KaŜda osoba z grupy ma
prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego
stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Posiadaczowi odznaki “Wzorowy Młody Wędkarz”, który nie ukończył 14 lat,
przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeŜeniem
pkt.4.
9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a takŜe do przybijania i
cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez
uprawniony organ nie stanowią inaczej.
10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałŜonkowi jedną ze swoich wędek do
wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez
konieczności uiszczania przez współmałŜonka składki członkowskiej oraz składki na
ochronę i zagospodarowanie wód. PowyŜsze ma wyłącznie zastosowanie przy
wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.
3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 2
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską,
legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia naleŜnych składek lub inne waŜne
zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do
kogo naleŜy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,
który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni
zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął
dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z
pyszczków ryb. Ryby z haczyka naleŜy uwalniać z zachowaniem maksymalnej
ostroŜności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w
promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem
połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na
nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
8. W przypadku zauwaŜenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliŜszego koła lub okręgu PZW,
policję albo najbliŜszy organ administracji publicznej.
9. JeŜeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do
zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek
wyjętych powyŜej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i
cięŜar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.
4. ZASADY WĘDKOWANIA
§ 3
1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości
co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ nie więcej niŜ dwoma haczykami, kaŜdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub
jego stadia rozwojowe; przy czym kaŜdy haczyk moŜe mieć nie więcej niŜ dwa ostrza
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30
mm albo
c/ sztuczną przynętą wyposaŜoną w nie więcej niŜ trzy haczyki; haczyk moŜe mieć
nie więcej niŜ cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza
obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie
moŜe mieć więcej niŜ trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one
poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
e/ sztuczną przynętą wyposaŜoną w nie więcej niŜ dwa haczyki, przy czym kaŜdy
haczyk moŜe mieć nie więcej niŜ trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
– przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :
– zwierząt i roślin chronionych,
– ikry rybiej,
– wykreśla się zapis “Ŝywej ryby”
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy Ŝywe lub martwe, a takŜe ich części. W
przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być uŜyte tylko ryby
wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie
ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i
pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się teŜ sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z róŜnych materiałów naturalnych
lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyŜej w trzy haczyki o rozstawie
ostrzy nie większym niŜ szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym
lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach uŜytkowanych przez PZW moŜna wędkować z brzegu przez całą
dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym
informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do
zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych,
takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach
ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :
a/ przechowywać i zabierać ryb poniŜej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niŜ 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek
oraz innych urządzeń słuŜących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli
hydrotechnicznych słuŜących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi
denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niŜ 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i
innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą “szarpaka”,
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody uŜytkownika wody,
h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30
września,
j/ stosować sztucznego światła, słuŜącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na
stanowisko,
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach Ŝeglugi wodnej,
l/ wędkować z mostów,
m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie Ŝywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, naleŜy
przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na
sztywnych obręczach. KaŜdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez
siebie ryby, z tym Ŝe zabrania się przechowywania Ŝywych ryb dłuŜej niŜ 24 godz.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie
z ostroŜnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie
szanse przeŜycia.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka,
czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie naleŜy wypuszczać do
łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego
łowienia metodami spinningową lub muchową.
5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO śERU
§ 4
1. Łowienie ryb spokojnego Ŝeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim moŜe określić dopuszczalną ilość
zanęt w danym łowisku.
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu – 10 m
b/ między łodziami – 25 m
c/ między łodzią a brzegiem – 50 m
6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEśNYCH
§ 5
1. Łowienie ryb drapieŜnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na
dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno uŜywać jednej wędki,
uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieŜne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje
zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:
a/ łowiąc z brzegu – 30 m
b/ łowiąc z łodzi lub brodząc – 50 m
7. ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH
§ 6
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z
uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy
pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego.
a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie
tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa
2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te
same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieŜnych.
3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie
następujących zasad :
a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną
wędką,
b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposaŜona w sznur muchowy
i kołowrotek o szpuli ruchomej. śyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania
przyponów, których długość nie moŜe przekroczyć dwukrotnej długości uŜywanego
wędziska,
c/ nie wolno stosować więcej niŜ dwóch sztucznych much na jednej wędce,
d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciąŜenia linki lub przyponu.
Dopuszczalne jest stosowanie linki obciąŜonej w jej konstrukcji,
e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty
roślinne wolno obciąŜać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się
dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,
f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, naleŜy uśmiercić
natychmiast po złowieniu,
g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na
sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a takŜe innych zastępujących
ją przedmiotów / np. spławik/.
8. ŁOWIENIE RYB SPOD LODU
§ 7
1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy uŜyciu jednej wędki.
2. Zabrania się stosować martwej i Ŝywej ryby jako przynęty.
3. Łowiąc ryby spod lodu naleŜy wykonywać otwory o średnicy nie większej niŜ 20
cm. Między otworami naleŜy zachować odległość nie mniejszą niŜ 1 m.
4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10
m.
5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, naleŜy uśmiercić
bezpośrednio po złowieniu.
9. OCHRONA RYB
§ 8
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :
– boleń do 40 cm
– brzana karpacka do 20 cm
– brzanka do 20 cm
– brzana do 40 cm
– certa do 30 cm
– głowacica do 70 cm
– jaź do 25 cm
– jelec do 15 cm
– karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/
– kleń do 25 cm
– lin do 25 cm
– lipień do 30 cm
– łosoś do 35 cm
– miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozostałych wodach do 25 cm
– pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze
i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy
oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 25 cm
b/ w pozostałych wodach do 30 cm
– rozpiór do 25 cm
– sandacz do 45 cm
– sapa do 25 cm
– sieja do 35 cm
– sielawa do 18 cm
– sum do 70 cm
– szczupak do 45 cm
– świnka do 25 cm
– troć do 35 cm
– troć jeziorowa do 50 cm
– węgorz do 40 cm
– wzdręga do 15 cm
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia
– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca
– brzana karpacka – od 1 stycznia do 15 lipca
– certa :
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30
listopada,
b/ w rzece Wiśle powyŜej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca
– głowacica od 1 marca do 31 maja
– lipień od 1 marca do 31 maja
– łosoś :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyŜej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty
i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki,
soboty i niedziele,
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
– miętus z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi
od 1 grudnia do końca lutego
– pstrąg potokowy :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej
dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką
Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1
września do 31 stycznia,
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia
– sieja od 15 października do 31 grudnia
– sandacz od 1 stycznia do 31 maja
– sapy od 1 kwietnia do 31 maja
– sum :
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do
31 maja
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
– szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
– świnka od 1 stycznia do 15 maja
– troć :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyŜej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty
i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki,
soboty i niedziele
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
– troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
4. JeŜeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten
dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie
chronionych:
– alosa,
– babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka
– babka mała,
– babka piaskowa,
– ciosa,
– dennik,
– głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy
– iglicznia,
– jesiotr zachodni,
– kiełb białopłetwy,
– kiełb Kesslera,
– koza,
– koza złotawa,
– kur rogacz,
– minogi – wszystkie gatunki
– parposz,
– piekielnica,
– piskorz,
– pocierniec,
– róŜanka,
– słonecznica
– strzeble – wszystkie gatunki,
– śliz,
– węŜynka.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :
7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :
– głowacica 1 szt.
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 /
– sum 1 szt.
– troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.
– boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana /
łącznie / 3 szt.
– pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.
– sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.
– świnka, certa / łącznie / 5 szt.
– jaź, kleń / łącznie /10 szt.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie moŜe
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyŜej, w
ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w “Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach
ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.
10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
§ 9
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ funkcjonariuszy Państwowej StraŜy Rybackiej,
c/ członków Społecznej StraŜy Rybackiej,
d/ członków StraŜy Ochrony Mienia PZW,
e/ członków Państwowej StraŜy Łowieckiej,
f/ członków StraŜy Leśnej,
g/ członków StraŜy Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.
2. Na Ŝądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt
wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
11. INFORMACJE KOŃCOWE
§ 10
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a takŜe obowiązującego powszechnie
prawa, w tym:
– Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr
154 poz. 1803 /,
– Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62
poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,
– Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz.
750 z późniejszymi zmianami /,
– Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz.
104 z późniejszymi zmianami /,
– Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi
zmianami /,
– Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492
z późniejszymi zmianami /,
– Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z
późniejszymi zmianami /,
– Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,
– Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214
/,
– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
Ŝyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17
poz. 160)/.
2. Regulamin wchodzi w Ŝycie na mocy Uchwały Nr 37 Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2003 r.

 

źródło: PZW.org.pl | Regulamin jest własnością Polskiego Związku Wędkarskiego

Odpowiedz na ten artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Kontakt

Masz pytania? Wątpliwości? Propozycje współpracy? Napisz do nas - odpowiemy.

Sending

© Podbierak.pl, Serwis Wędkarsko Turystyczny od 2004 roku.

Przejdź do paska narzędzi