Składki członkowskie PZW na 2010r.

Zapoznaj się z wysokością składek PZW na 2010 rok. Dzięki tej informacji nie będziesz musiał fatygować się w inne miejsca, aby dowiedzieć się ile będzie Cię kosztować w tym roku przyjemność połowów dorodnych okazów.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 ZG PZW z dnia 7 listopada 2009 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2010 r.

L.p Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska   60
2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia  65 roku życia 4) kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia   30
3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami   15
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,
12,-
5. Legitymacja członkowska   5,-

Uwaga:

1. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Uchwała nr 2 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 7 listopada 2009 r. w sprawie składki członkowskiej na 2010 r.

Na podstawie § 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:

  • składkę członkowską uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,
  • składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej członkowską składką okręgową,
  • wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
  • wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

1. Wysokość obowiązującej w 2010 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2009 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód

§ 4

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na :

  • 1) rodzaje wód i łowisk,
  • 2) członków PZW i osoby nie zrzeszone,

określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2010 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

Uprawnienie to dotyczy rownież współmałżonka członka PZW.

2. Składkę członkowska członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.

Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgow.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgow.

 

źródło: wedkarstwo.onet.pl/6593,1597370,artykuly.html

Odpowiedz na ten artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Kontakt

Masz pytania? Wątpliwości? Propozycje współpracy? Napisz do nas - odpowiemy.

Sending

© Podbierak.pl, Serwis Wędkarsko Turystyczny od 2004 roku.

Przejdź do paska narzędzi